Get Adobe Flash player

          วิสัยทัศน์การพัฒนา

          “การคมนาคมสะดวก   คนมีการศึกษาและมีคุณธรรมชุมชนเข้มแข็งคู่เคียงหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

.ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต 

. ส่งเสริมการพัฒนาคน และสังคม ให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีวิตโดยทั่วถึง

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน

๗. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๘. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

๑๐.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๑. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

. ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุง เส้นทางการคมนาคม ทางระบายน้ำ  ไฟฟ้า  น้ำประปา  ระบบโทรคมนาคม

. พัฒนาศักยภาพของคน และสังคม ให้มีความเข้มแข็ง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

.ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์

. การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

๖. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร

๗. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน

๘. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจการด้านศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๙. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ

๑๐. สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

๒.๑  ภาพทั่วไป

          ๒.๑.๑  ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งพลา   ตำบลทุ่งพลา   อำเภอโคกโพธิ์

จังหวัดปัตตานี   ห่างจากอำเภอโคกโพธิ์เป็นระยะทาง ๑๘กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดปัตตานี ระยะทาง ๓๓กิโลเมตร

๒.๑.๒  อาณาเขต

    image001

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  ๒๔.๗๕  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๕,๔๖๙  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

                 ทิศเหนือ           ติดต่อตำบลนาประดู่     อำเภอโคกโพธิ์    จังหวัดปัตตานี

ทิศใต้               ติดต่อตำบลปากล่อ       อำเภอโคกโพธิ์    จังหวัดปัตตานี

ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลแม่ลาน       อำเภอแม่ลาน     จังหวัดปัตตานี

ทิศตะวันตก       ติดต่อตำบลทรายขาว    อำเภอโคกโพธิ์     จังหวัดปัตตานี

          ๒.๑.๓  เขตปกครอง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วย  หมู่บ้าน  จำนวน  ๕  หมู่บ้าน  ดังนี้

         หมู่ที่  ๑บ้านทุ่งพลา                 มี        ๑๕๗    ครัวเรือน

หมู่ที่  ๒บ้านป่าไร่                   มี        ๒๓๒    ครัวเรือน

หมู่ที่  ๓บ้านเกาะตา                มี        ๓๕๐    ครัวเรือน

หมู่ที่  ๔บ้านห้วยเงาะ               มี        ๑๕๘    ครัวเรือน

หมู่ที่  ๕บ้านเกาะวิหาร             มี        ๓๓๕    ครัวเรือน

          ๒.๑.๔  ประชากรและศาสนา

                   ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  มีจำนวนประชากร  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗  รวมทั้งสิ้น  ๓,๗๗๒  คน  แยกเป็นชาย  ๑,๘๓๗  คน  หญิง  ๑,๙๓๕  คน   จำนวน  ๑,๒๓๒  หลังคาเรือน  อัตราความหนาแน่น  ๑๕๒  คนต่อตารางกิโลเมตร  ประชากรนับถือศาสนาพุทธ  ๕๗%  นับถือศาสนาอิสลาม  ๔๓%

         

จำนวนประชากรจำแนกตามหมู่

ข้อมูล  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗

หมู่ที่ จำนวนประชากร (คน) จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
๑  บ้านทุ่งพลา ๒๙๗ ๓๑๒ ๖๐๙ ๑๕๗
๒  บ้านป่าไร่ ๒๙๖ ๒๘๒ ๕๗๘ ๒๓๒
๓  บ้านเกาะตา ๕๙๔ ๖๑๙ ,๒๑๓ ๓๕๐
๔  บ้านห้วยเงาะ ๒๐๔ ๒๓๘ ๔๔๒ ๑๕๘
๕  บ้านเกาะวิหาร ๔๔๖ ๔๘๔ ๙๓๐ ๓๓๕
รวมทั้งสิ้น ,๘๓๗ ,๙๓๕ ,๗๗๒ ,๒๓๒

ที่มา  : ทีว่าการปกครองอำเภอโคกโพธิ์