Get Adobe Flash player
Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑– ๒๕๖๓) 16 October 2017 672
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ 10 October 2017 740
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล 03 October 2017 1102
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 03 October 2017 705
รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 26 September 2017 718
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 26 September 2017 869
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 26 September 2017 713
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 26 September 2017 852
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 26 September 2017 752
รายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๐ 25 August 2017 695
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ 04 August 2017 720
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 23 May 2017 707
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 23 May 2017 712
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 23 May 2017 872
รายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๐ 02 May 2017 682
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ 05 April 2017 689
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 28 March 2017 739
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 28 March 2017 717
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (แบบสขร.1) 06 March 2017 730
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 (แบบสขร.1) 06 February 2017 705