Get Adobe Flash player
Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑– ๒๕๖๓) 16 October 2017 407
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ 10 October 2017 453
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล 03 October 2017 468
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 03 October 2017 419
รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 26 September 2017 446
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 26 September 2017 480
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 26 September 2017 439
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 26 September 2017 455
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 26 September 2017 464
รายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๐ 25 August 2017 424
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ 04 August 2017 440
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 23 May 2017 452
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 23 May 2017 455
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 23 May 2017 429
รายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๐ 02 May 2017 415
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ 05 April 2017 412
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 28 March 2017 466
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 28 March 2017 456
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (แบบสขร.1) 06 March 2017 469
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 (แบบสขร.1) 06 February 2017 440