Get Adobe Flash player
Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑– ๒๕๖๓) 16 October 2017 294
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ 10 October 2017 330
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล 03 October 2017 279
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 03 October 2017 290
รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 26 September 2017 327
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 26 September 2017 336
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 26 September 2017 324
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 26 September 2017 337
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 26 September 2017 336
รายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๐ 25 August 2017 302
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ 04 August 2017 314
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 23 May 2017 340
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 23 May 2017 335
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 23 May 2017 317
รายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๐ 02 May 2017 299
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ 05 April 2017 296
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 28 March 2017 346
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 28 March 2017 343
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (แบบสขร.1) 06 March 2017 361
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 (แบบสขร.1) 06 February 2017 332