Get Adobe Flash player

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

     ๑.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอสะพาน และท่อลอดเหลี่ยมภายในตำบลทุ่งพลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองช่าง  อบต.ทุ่งพลา                                                 .

     ๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๒๔๔,๗๐๐.๐๐  บาท                                              .

     ๓.  ลักษณะงานโดยสังเขป    งานปะ-ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง จำนวน ๓ สายทาง, งานซ่อมผิวจราจร

            ดินลูกรังและหินคลุก จำนวน ๒ สายทาง, งานซ่อมแซมคอสะพาน และท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๔ จุด.

     ๔.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   เป็นเงิน  ๒๔๔,๗๐๐.๐๐ บาท             .

     ๕.  บัญชีประมาณการราคากลาง   งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม                            .    

          ๕.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม                                    .      

          ๕.๒                              -                                                                              .

          ๕.๓                              -                                                                              .

     ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          ๑.  นายศุภโชค   คำนุ้ย              ตำแหน่ง   ประธานกรรมการ

         ๒.  นายศิริศักดิ์   พูลสุข             ตำแหน่ง   กรรมการ

          ๓.  นายรัฐศักดิ์    แก้วมณี          ตำแหน่ง   กรรมการ

 

 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม pdf