Get Adobe Flash player
   ๑.      ชื่อโครงการ  จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที .

                 จำนวน  ๑ เครื่อง                                                                     .

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักปลัด  อบต.ทุ่งพลา                                              .

  ๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                  .

  ๓.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่     ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐            .

           เป็นเงิน    ๑๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท          ราคา/หน่วย               -           บาท

  ๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                          

          ๔.๑    ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ มีนาคม ๒๕๖๐              

          ๔.๒                                                                                                 .

          ๔.๓                                                                                                 .

  ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

          ๑.  นายศิริศักดิ์   พูลสุข             ตำแหน่ง   ประธานกรรมการ

          ๒.  นางจงกล  พรหมราชแก้ว       ตำแหน่ง   กรรมการ

         ๓.  นายวิทยา   แก้วเทพา           ตำแหน่ง   กรรมการ