Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง  การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑– ๒๕๖๓)

..................................................................

                              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาได้เสนอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลากับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี)  ไปแล้วนั้น คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี ได้มีมติเห็นชอบในการใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

                   เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๑๘ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตรากำลังบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                   ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่     ๑  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐   เป็นต้นไป

                             ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐


 

image003

(นายมะรุซลี     ดอเสาะ)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา