Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง  การกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ 

ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยรวมชุดอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน

..........................................................

                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด ๖ล้อ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยรวมชุมอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตรใช้แชสซีส์รถยนต์บรรทุกยี่ห้อ ฮีโน่ แบบ/รุ่น XZU ๖๕๐ R หมายเลขเครื่องยนต์ NO๔CVBH ๑๘๐๔๗ หมายเลขตัวถัง MNKCCLOH ๓๐๒๐๐๒๙๗๐ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังสูงสุด ๑๕๐ แรงม้า มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน จาก  บริษัทเข็มเพ็ชร์ซัพพลาย จำกัด  และบัดนี้ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                   ดังนั้น  เพื่อให้การจัดซื้อ – จัดจ้าง  ดังกล่าวมีความถูกต้องและโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาทุกท่าน  ตลอดจนองค์กรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการตรวจรับงานพัสดุดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ ๑๗  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐          เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา โดยพร้อมเพรียงกัน 

                   จึงเรียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               

                                                              image003

                                                       (นายมะรุซลี     ดอเสาะ)

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา