Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง  การกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตราะเรียน-หนำคอก

 (จากลาดยางเคฟซีลเป็นผิวจราจร คสล.)

หมู่ที่  ๔  บ้านห้วยเงาะ  ตำบลทุ่งพลา  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

..........................................................

                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  ได้ว่าจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.ที คอนสตรัคชั่น  ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตราะเรียน-หนำคอก (จากลาดยางเคฟซีลเป็นผิวจราจร คสล.)  ณ หมู่ที่  ๔  บ้านห้วยเงาะ  ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และบัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                   ดังนั้น  เพื่อให้การจัดซื้อ – จัดจ้าง  ดังกล่าวมีความถูกต้องและโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาทุกท่าน  ตลอดจนองค์กรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๑๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐          เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ  สถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

                   จึงเรียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๔  เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               

                                                              image003

                                                       (นายมะรุซลี     ดอเสาะ)

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา