Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

.................................................................

               ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ได้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร แบบล้อลากมีฝาครอบ ฝามีช่องทิ้ง ๑ ช่อง พร้อมโลโก้และเลขทะเบียนครุภัณฑ์  จำนวน ๒๐๐ ใบ เมื่อวันที่  ๑๘  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  นั้น

                บัดนี้  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบแล้ว และผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณา  ได้แก่ ร้านเลี่ยมการค้า  เสนอราคาในวงเงิน  ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท(-สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)กำหนดส่งมอบของภายใน ๓๐  วัน

                 จึงเรียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                         ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘   เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๐

 

image003

(นายมะรุซลี     ดอเสาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา