Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เอกสารประกอบการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ใบ

ลงวันที่   ๑๕   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

--------------------------------------------------- 

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังขยะแบบพลาสติกขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร  แบบล้อลากมีฝาครอบ ฝามีช่องทิ้ง ๑ ช่อง พร้อมโลโก้และเลขครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐๐ ใบ ราคา     ใบละ ๑,๙๕๐.๐๐ บาท โดยวิธีพิเศษ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) โดยมีรายละเอียดดังนี้

            ข้อกำหนดการเข้าร่วมเสนอราคา

๑.      เป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของดังกล่าวโดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการดังกล่าวมาแสดงด้วย กรณีได้รับมอบอำนาจต้องทำหนังสือมอบอำนาจมาแสดงด้วย

๒.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา

๓.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี

คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษในครั้งนี้

           ๕.ผู้เข้าเสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง แคตตาล๊อก หรือแบบรูป และรายละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา

           ๖.   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่าวัน  นับแต่วันพิจารณาผล  โดยภายในกำหนด

ยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้

           ๗.   ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอราคากำหนดเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ไม่เกิน๓๐วัน  นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาซื้อขาย

           ๘.  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธี

พิเศษโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ใบ ”

รายละเอียดเบื้องต้น

            กำหนดยื่นซอง  โดยวิธีพิเศษ   ในวันที่    ๑๘  เดือน   สิงหาคม พ..๒๕๖๐ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. -  ๑๐.๓๐น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  และจะพิจารณาผล ในวันที่   ๑๘เดือน   สิงหาคมพ.. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ใบ ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ระหว่างวันที่  ๑๖ –๑๗เดือน  สิงหาคม  พ..๒๕๖๐ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   ๐-๗๓๔๑-๕๕๕๐

                         

 

image003

(นายมะรุซลี    ดอเสาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา