Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว

 สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๐

...............................................

                   ตามระเบียบกรกะทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ กำหนดให้ เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

        องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว ดังนี้

        ๑.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                 

                                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 


 

image003

(นายดอรอแม  มะยิ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

 

รายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๐ pdf