Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ ประจำปี ๒๕๖๐

...............................................

                   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐  ในวันอังคาร ที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

                    ในการนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                

                                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐


 

image003

(นายดอรอแม  มะยิ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา