Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป

...............................................

             ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑  วรรคสอง  กำหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดทำประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมแต่ละสมัยของปีนั้น  และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป  ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  ได้มีมติในการประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๐ ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐  และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป ไว้ดังนี้

                ๑. สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  จำนวน ๔ สมัย คือ

                                   สมัยแรก ระหว่างวันที่      ๑  -  ๑๕         มกราคม    ๒๕๖๐

                                   สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่   ๑๖  -  ๓๐         เมษายน    ๒๕๖๐ 

                                   สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่   ๑๐  -  ๒๔         สิงหาคม    ๒๕๖๐

                                สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่    ๑๗  -  ๓๑         ตุลาคม     ๒๕๖๐

                 ๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๑  กำหนด  ๑๕  วัน ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑

                           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   

 

image003

(นายดอรอแม  มะยิ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา