Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

.................................................................

              ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ได้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  ๓  รายการ  ประกอบด้วย  (1)  เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์  จำนวน 10 เครื่อง   (2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (3)  เสาอากาศเทาเวอร์ (แบบสามเหลี่ยม) ความสูง 30 เมตร หน้ากว้าง 12 นิ้ว พร้อมรากฐานคอนกรีตและตอหม้อยึดโยง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุดเมื่อวันที่  ๔  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐นั้น

                บัดนี้  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบแล้ว และผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณา  ได้แก่ ร้านรัชสื่อสาร  เสนอราคาในวงเงิน  ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท(-สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)กำหนดส่งมอบของภายใน ๔๕  วัน

                 จึงเรียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                         ประกาศ  ณ  วันที่   ๔   เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

image003

(นายมะรุซลี     ดอเสาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา