Get Adobe Flash player

 

     ๑.  ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยา จำนวน ๓ รายการ              

/หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักปลัด  อบต.ทุ่งพลา                                   

     ๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๒๙๘,๑๒๑.๐๐  บาท     .

     ๓.  วันที่กำหนดราคากลาง         ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๐                       

            เป็นเงิน    ๒๙๘,๑๒๑.๐๐  บาท   ราคา/หน่วย         -   บาท    

     ๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง

          ๔.๑ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักมาตรฐานงบประมาณ /ราคาตลาด  

          ๔.๒             -                                                                     .

          ๔.๓             -                                                                     .

     ๕.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          ๑.  นายศุภโชค   คำนุ้ย             ตำแหน่ง   ประธานกรรมการ

          ๒.  นายศิริศักดิ์   พูลสุข             ตำแหน่ง   กรรมการ  

๓.  นายวิทยา  แก้วเทพา ตำแหน่ง   กรรมการ