Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

.................................................................

                  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ได้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยรวมชุดอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี   จำนวน ๑ คัน เมื่อวันที่  ๑๘  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐นั้น

                บัดนี้  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบแล้ว และผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณา   ได้แก่  บริษัท เข็มเพ็ชร์ซัพพลาย จำกัด  เสนอราคาในวงเงิน  ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านสองแสนบาทถ้วน-) และคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้ต่อรองราคาแล้ว ทาง บริษัทเข็มเพ็ชร์ซัพพลาย ยินยอมลดราคาลงเหลือ   ๒,๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท(-สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) กำหนดส่งมอบงานภายใน   ๖๐  วัน

                 จึงเรียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                         ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๘    เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

image003

(นายมะรุซลี     ดอเสาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา