Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เอกสารประกอบการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   จำนวน  ๓  รายการ 

ลงวันที่   ๒๗   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

--------------------------------------------------- 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   จำนวน  ๓  รายการ  ประกอบด้วย  (๑)  เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์  จำนวน ๑๐ เครื่อง   (๒) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (๓) เสาอากาศเทาเวอร์(แบบสามเหลี่ยม) ความสูง ๓๐ เมตร หน้ากว้าง ๑๒ นิ้ว พร้อมรากฐานคอนกรีตและตอหม้อยึดโยง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๒๙๘,๑๒๑.๐๐ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน-)  โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.      เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๑๐ เครื่อง เครื่องละ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

คุณลักษณะ

- ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ ๑ ก้อน

 เสายาง เหล็กพับ

        ๒.  เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

     คุณลักษณะ

- ขนาดกำลังส่ง ๑๐ และ ๔๐ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน

       ๓.  เสาอากาศเทาเวอร์ (แบบสามเหลี่ยม) ความสูง ๓๐ เมตร หน้ากว้าง ๑๒ นิ้ว พร้อมรากฐานคอนกรีตและ

            ตอหม้อยึดโยงพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๑๕๐,๑๒๑.๐๐ บาท

คุณลักษณะ

-ตัวเสาเทาเวอร์ ท่อนละ ๓ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน

-ตอหม้อ จำนวน ๔ หลุม

-สายสลิง ๓ จุด จุดละ ๓ เส้น

-ระบบไฟให้สัญญาณอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด

-ระบบล่อฟ้า จำนวน ๑ ชุด

-ติดตั้งแผงรับ-ส่ง ชนิดไดโพล ๔ ห่วง พร้อมขาจับ จำนวน ๑ ชุด

-สายนำสัญญาณ RG-๘ พร้อมข้อต่อ PL-๒๕๙

-หัวท้าย ความยาวประมาณ ๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด

          ข้อกำหนดการเข้าร่วมเสนอราคา

๑.      เป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของดังกล่าวโดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการดังกล่าวมาแสดงด้วย กรณีได้รับมอบอำนาจต้องทำหนังสือมอบอำนาจมาแสดงด้วย

๒.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา

๓.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษในครั้งนี้

.   ผู้เข้าเสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง แคตตาล๊อก หรือแบบรูป และรายละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา

๖.   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่าวัน  นับแต่วันพิจารณาผล  โดยภายในกำหนด

ยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้

๗.   ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอราคากำหนดเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ไม่เกิน๔๕วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘.  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   จำนวน  ๓  รายการ”

 

รายละเอียดเบื้องต้น

          กำหนดยื่นซอง  โดยวิธีพิเศษ   ในวันที่    ๔  เดือน   สิงหาคม พ..๒๕๖๐ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. -  ๑๐.๓๐น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  และจะพิจารณาผล ในวันที่   ๔เดือน   สิงหาคมพ.. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๔๕น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  ๓  รายการ ประกอบด้วย (๑)  เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์  จำนวน ๑๐ เครื่อง   (๒) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (๓) เสาอากาศเทาเวอร์(แบบสามเหลี่ยม) ความสูง ๓๐ เมตร หน้ากว้าง ๑๒ นิ้ว พร้อมรากฐานคอนกรีตและตอหม้อยึดโยง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุดได้ที่ทำการองค์การ

 

 

image003

(นายมะรุซลี    ดอเสาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา