Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่องประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

...........................................................         

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น

                   เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถตรวจดูและขอรับข้อมูลข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา จึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อบัญญัติดังกล่าว ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tungpla.go.th

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ   ณ  วันที่  26  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕60

                   

                                                                    image003

                                                                (นายมะรุซลี     ดอเสาะ)

                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

 

 

 รายละเอียดข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2561 pdf