Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง  การกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร

แบบมีล้อลากมีฝาครอบ ฝามีช่องทิ้ง ๑ ช่อง พร้อมโลโก้และเลขทะเบียนครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐๐ ใบ

.....................................................................

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  ได้จัดซื้อถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตรแบบมีล้อลากมีฝาครอบ ฝามีช่องทิ้ง ๑ ช่อง พร้อมโลโก้และเลขทะเบียนครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐๐ ใบ จาก  ร้านเลี่ยมการค้า และบัดนี้ ผู้ขายจะได้ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว

                   ดังนั้น  เพื่อให้การจัดซื้อ – จัดจ้าง  ดังกล่าวมีความถูกต้องและโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาทุกท่าน  ตลอดจนองค์กรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการตรวจรับพัสดุดังกล่าว  ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๓๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ น.   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา   โดยพร้อมเพรียงกัน 

                  

จึงเรียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๘  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

                                                              image003

                                                       (นายมะรุซลี     ดอเสาะ)

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา