Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง  การกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  ๓  รายการ

.....................................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย  (1)  เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์  จำนวน 10 เครื่อง   (2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (3)  เสาอากาศเทาเวอร์ (แบบสามเหลี่ยม) ความสูง 30 เมตร หน้ากว้าง 12 นิ้ว พร้อมรากฐานคอนกรีตและตอหม้อยึดโยง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด จาก  ร้านรัชสื่อสาร และบัดนี้ ผู้ขายจะได้ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว

                   ดังนั้น  เพื่อให้การจัดซื้อ – จัดจ้าง  ดังกล่าวมีความถูกต้องและโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาทุกท่าน  ตลอดจนองค์กรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการตรวจรับพัสดุดังกล่าว  ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๒๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา   โดยพร้อมเพรียงกัน 

                   จึงเรียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  เดือน   กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐

                                                              image003

                                                       (นายมะรุซลี     ดอเสาะ)

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา