Get Adobe Flash player

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

๑.  ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัด (สายบ้านคลองญวน)       . 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง  อบต.ทุ่งพลา                                                 .

     ๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     ๓๔๘,๘๐๐.๐๐  บาท                             .

     ๓.  ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

     ๔.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  ๕  มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๔๗,๗๐๐.๐๐ บาท     .

     ๕.  บัญชีประมาณการราคากลาง   งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม               

          ๕.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม                       

          ๕.๒                                       -                                                       .

          ๕.๓                                                                                               .

     ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          ๑.  นายศุภโชค   คำนุ้ย             ตำแหน่ง   ประธานกรรมการ

          ๒.  นายศิริศักดิ์   พูลสุข             ตำแหน่ง   กรรมการ

          ๓.  นายรัฐศักดิ์    แก้วมณี          ตำแหน่ง   กรรมการ

 

  

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัด (สายบ้านคลองญวน)pdf