Get Adobe Flash player

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

 ๑.  ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านผู้ใหญ่-บ้านลุงเนือบ)               . 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง  อบต.ทุ่งพลา                                                 .

     ๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๒๑๙,๕๐๐.๐๐  บาท                            .

     ๓.  ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร พื้นที่คสล.  ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร                                                        .

     ๔.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  ๕  มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน  ๒๑๐,๒๐๐.๐๐ บาท   .

     ๕.  บัญชีประมาณการราคากลาง   งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม              

          ๕.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม                      

          ๕.๒                                                                                              .

          ๕.๓                                                                                              .

     ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          ๑.  นายศุภโชค   คำนุ้ย             ตำแหน่ง   ประธานกรรมการ

          ๒.  นายศิริศักดิ์   พูลสุข             ตำแหน่ง   กรรมการ

          ๓.  นายรัฐศักดิ์    แก้วมณี          ตำแหน่ง   กรรมการ

 

  

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านผู้ใหญ่-บ้านลุงเนือบ)pdf