Get Adobe Flash player

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

 

  ๑.  ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเตราะเรียน-หนำคอก                       . 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง  อบต.ทุ่งพลา                                                 .

     ๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     ๓,๕๐๕,๕๐๐.๐๐  บาท                            .

     ๓.  ลักษณะงานโดยสังเขป ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕   เมตร.หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า คสล. ๓,๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร       .

     ๔.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  ๕  มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๓๕๓,๗๐๐.๐๐ บาท  .

     ๕.  บัญชีประมาณการราคากลาง   งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม              

          ๕.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม                       

          ๕.๒                                                                                              .

          ๕.๓                                                                                               .

     ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          ๑.  นายศุภโชค   คำนุ้ย             ตำแหน่ง   ประธานกรรมการ

          ๒.  นายศิริศักดิ์   พูลสุข             ตำแหน่ง   กรรมการ

          ๓.  นายรัฐศักดิ์    แก้วมณี          ตำแหน่ง   กรรมการ

 

  

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเตราะเรียน-หนำคอก pdf