Get Adobe Flash player

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

 

     ๑.  ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. (สายปูกาแนะ-ทางเข้าป่าไร่)        . 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง  อบต.ทุ่งพลา                                                 .

     ๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     ๔๐๒,๘๐๐.๐๐  บาท                             .

     ๓.  ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร     .

     ๔.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  ๕  มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน    ๔๐๒,๘๐๐.๐๐ บาท .

     ๕.  บัญชีประมาณการราคากลาง  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร                

          ๕.๑          แบบ ปร.๖                                                                        

          ๕.๒          แบบ ปร.๕                                                                       .

          ๕.๓          แบบ ปร.๔                                                                       .

     ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          ๑.  นายศุภโชค   คำนุ้ย             ตำแหน่ง   ประธานกรรมการ

          ๒.  นายศิริศักดิ์   พูลสุข             ตำแหน่ง   กรรมการ

          ๓.  นายรัฐศักดิ์    แก้วมณี          ตำแหน่ง   กรรมการ

 

  

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. (สายปูกาแนะ-ทางเข้าป่าไร่)pdf