Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง   ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

...........................................................

              ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ ,  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา จึงแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตเพื่อกำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาต่อไปและเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา จึงได้ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เพื่อกำหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีมาตรฐานและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ดังนี้

นโยบาย นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้

1.แนวปฏิบัติ     ๑)  มีการกำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และ

        ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ

        และถือปฏิบัติ

                     ๒)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ

                          ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง

                          เสมอภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

                     ๓)  มีการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้า

                          ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                          มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

  2.นโยบาย         การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

 แนวปฏิบัติ      ๑)  มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต

                           ของทางราชการอย่างน้อย ๓  ช่องทาง

                    ๒)  มีคณะทำงานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร

                    ๓)  มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส

                    ๔)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทำมาตรฐานความโปร่งใส

                    ๕)  มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนทั้งภาคเอกชน

                           ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

  3.นโยบาย           การตรวจสอบการทำงานภายในองค์กร

 แนวปฏิบัติ      ๑)  มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร

                    ๒)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ

                    ๓)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่กำหนด

  4.นโยบาย           ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/คำร้องทั่วไป

  แนวปฏิบัติ     ๑)  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราว

                          ร้องทุกข์/ร้องเรียน/คำร้องทั่วไป

                    ๒)  มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คำร้องทั่วไป

                    ๓)  มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คำร้องทั่วไป

                    ๔)  มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คำร้องทั่วไป

                           มากกว่า ๒ ช่องทาง

   5.นโยบาย       มีกำหนดมาตรฐานการให้บริการและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

                        ของแต่ละส่วนราชการ

                   แนวปฏิบัติ ๑)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่าง

                                                 ชัดเจน

                   ๒)  มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

                   ๓)  มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ

                   

                            ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                       image003

                                                                (นายมะรุซลี     ดอเสาะ)

                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา