Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

      เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ๔ ปี

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

******************************** 

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ ๑ ปี๒๕๕๖ ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๕๖ (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ และระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น ๆ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา จึงแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                   

                                                

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                       image003

                                                                (นายมะรุซลี     ดอเสาะ)

                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา