Get Adobe Flash player

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดอรัญวาสิการาม ม.๕ ต.ทุ่งพลา   อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๐ คน

และประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐๐ คน

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป  และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนของชุมชน ให้รู้คุณค่าของประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีและความผูกพันระหว่างคนต่างวัย และ ให้โอกาสผู้สูงอายุของตำบลทุ่งพลาและ

image002image006

image004image008

image012image014