Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 *****************************************

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๒๒๖.๒/ว ๑๐๐๓ ลงวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดโดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นไปตามกรอบเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกำหนด

 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห้งราชอาณาจักรไทยต่อไป ดังมีรายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                       image003

                                                                (นายมะรุซลี     ดอเสาะ)

                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

 

 

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ pdf