Get Adobe Flash player

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ในการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี๒๕๕๖สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ดังนี้

นโยบายข้อที่  ๑   ด้านการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้สอดคล้องกับทิศทางการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรทที่มีความโปร่งใส และเป็นที่พึงพอใจของสังคม

           ๑. พัฒนา ปรับปรุงวิธีการ  พร้อมทั้งกระบวนการทำงานด้วยการบริหารงานเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ด้วยความสะดวก  รวดเร็วและเป็นธรรมโดยทั่วถึงกัน

           ๒. พัฒนาและยกระดับการทำงานการให้บริการเพื่อให้องค์กรที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน โดยเน้นความพึงพอใจของประชาชนและสังคมโดยรวม

           ๓. ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน

นโยบายข้อที่  ๒   การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของท้องถิ่น

 ๑.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น  โดยการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ตลอดจนการขุดลอกคู  คลอง

           ๒.  ศึกษาและสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ ตลอดทั้งพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้มีประโยชน์ด้วยการขุดลอก และจัดทำฝ่ายกั้นน้ำเพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำใว้ใช้ฤดูแล้งทั่วทั้งตำบลทุ่งพลา เพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้ประชาชนสามารถที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

           ๓.  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์ เพื่อการบริโภค อุปโภค และเพื่อการเกษตร ของพี่น้องประชาชนในระยะยาว และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นโยบายข้อที่  ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

           ๑.  ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่น่าอยู่ และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการของเด็ก ในมิติต่างๆ อาทิ เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สังคมสิ่งแวดล้อมและสติปัญญา เป็นต้น

           ๒.  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่เป็นรูปแบบการบริการที่ไม่คิดมูลค่า ผู้ปกครองจะต้องไม่แบกรับภาระด้านค่าใช้จ่าย

           ๓.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดปการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่มีอยู่เขตตำบลทุ่งพลา ให้สามารถพัฒนาทางการเรียน  การสอน  ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

           ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบให้กับเยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานเชื่อมโยงกับศูนย์การเรียนรู้ของตำบล และระดับอำเภอ การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย โดดยการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตในตำบล

           ๕.  ส่งเสริม การนำนุบำรุง และรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

           ๖.  ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไห้เห็นประโยชน์และคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น

                  

          นโยบายข้อที่  ๔  ส่งเสริมการพัฒนางานทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

           ๑. จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

            ๒. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลให้ตรงตามความต้องการของประชาชน

            ๓. จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าประจำบ้านอย่างทั่วถึงตามลำดับความสำคัญ       

            ๔. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน และพื้นที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในตำบลทุ่งพลา และรอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ทางเชื่อมระหว่างตำบลเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร

 

นโยบายข้อที่  ๕  พัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม

             ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกทั้งในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ แต่เป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนจัดให้มีการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกหมู่บ้านและชุมชน

             ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของ อบต.ทุ่งพลา ให้สามารถเป็นแผนพัฒนาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาสุขภาพ ของอำเภอและจังหวัด

             ๓.  จัดให้มีสวัสดิการทางด้านสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก เช่น การสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เป็นธรรม  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

นโยบายข้อที่  ๖พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

พัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการทุกหมู่บ้านให้ก้าวสู่ระดับอำเภอ  และจังหวัด  โดยจะดำเนินการประสานงานกับสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี  การกีฬาแห่งประเทศไทย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย  ให้มีลานกีฬา  สนามกีฬา  และศูนย์การออกกำลังกายในระดับตำบล  หมู่บ้าน

   ๒.  ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล  หมู่บ้าน

         

นโยบายข้อที่  ๗  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี  เยาวชน  และประชาชนให้มีรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

           ๑.  การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการสร้างรายได้และกระจายรายได้

           ๒.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี เยาวชน อสม. อปพร. ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้บริหารจัดการกลุ่มอย่างมีระบบ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยให้มีการบริหาร และการจัดการกันเองอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายข้อที่  ๘  เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น

           ๑. ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำท้องที่  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ทุกคน  ยึดหลักธรรมาภิบาล  มีคุณธรรมและจริยธรรมบริหารราชการ

           ๒. สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสามัคคี  เชื่อมโยง

เป็นเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืน

 

นโยบายข้อที่  ๙การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

   ๑.   สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

           ๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย  การติดตั้งกล้องวงจรปิด

   ๓.   การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ