Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง  การกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมา

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งพลา

หมู่ที่  ๑  ตำบลทุ่งพลา  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

 ............................................................................................................

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  ได้ว่าจ้าง ร้านอรุณีการค้า  ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งพลา หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งพลา  ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  และบัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                   ดังนั้น  เพื่อให้การจัดซื้อ – จัดจ้าง  ดังกล่าวมีความถูกต้องและโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาทุกท่าน  ตลอดจนองค์กรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งพลา  ในวันศุกร์ ที่  ๒๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  สถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

                   จึงเรียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐

                                                              image003

                                                       (นายมะรุซลี     ดอเสาะ)

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา