Get Adobe Flash player

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์  ๒๘  แนวทางการพัฒนา  รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้                                                                                

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

พันธกิจ

   ๑. เสริมสร้างความเข้มเข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น

  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ด้านการเกษตร การแปรรูปสินค้าทาง

                  การเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายสู่ตลาดกลาง

              ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิต

              ๔. ส่งเสริมการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี

เป้าประสงค์

 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชน

 ๓. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

 ๔. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

       ๑. กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพมีความเข็มแข็งขึ้น

      ๒.  แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผล

                  ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

      ๓.   จำนวนครัวเรือนที่ได้ดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      ๔.   กลุ่มอาชีพ / กลุ่มแม่สตรี แม่บ้าน ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญา

                 เศรษฐกิจพอเพียง

๒. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร  และปศุสัตว์ ตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่สู่นิคม

                 อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

๓. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

      ๔. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้คุณภา

พันธกิจ

๑. ส่ง              ๑. เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ

   ๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   ๓. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม

   ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง 

 

เป้าประสงค์

             ๑. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

             ๒. เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

             ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

             ๔. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา  ศาสนสถาน  ศาสนพิธีต่างๆ

             ๕. ส่งเสริมบำรุงรักษาประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่สืบไป

             ๖. เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

             ๗. ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด

             ๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

   ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน

   ๒. เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

             ๓. ประชาชนได้รับความสะดวกในการประกอบศาสนกิจต่างๆ

             ๔. ประชาชน สืบทอด  ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนให้คงอยู่สืบไป

  ๕. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน

             ๖. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ทุกคน

             ๗. จำนวนผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูและปลอดภัยจากยาเสพติด

             ๘. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม

แนวทางการพัฒนา

      ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศานสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและ การ

               จัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบทุกระดับ

      ๒.ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา  ศาสนสถาน  ศาสนพิธีต่าง ๆ

            ๓. ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว

 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนโดยทั่วไป

 ๖. ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด

     ๗.ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

พันธกิจ

  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ

  ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

เป้าประสงค์

    ๑.  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

    ๒.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด

    ๓.  เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกกำลังกาย

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

 ๑. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการทำให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น

 ๒. เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด

 ๓. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง

 

แนวทางการพัฒนา

      ๑ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬา  การออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ

      ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ

    ๑.ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วน

               ร่วมรับผิดชอบ

   ๒.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์

   ๑.  ส่งเสริมสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร

   ๒.  พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน

   ๓.  พัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

               เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

   ๔.  ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน

   ๕.  พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

 ๑. จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น

     ๒. จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น

 ๓. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กร

 

แนวทางการพัฒนา

            ๑ ส่งเสริมสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร

            ๒ พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน

            ๓. พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

            ๔. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน

            ๕. พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

      ๑.ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  ให้ได้มาตรฐาน

 

เป้าประสงค์

              ๑. พัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้างต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน

    ๒. เพื่อเป็นการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในฤดูฝน

    ๓. เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

    ๔. เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

    ๕. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

    ๖. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

    ๑. จำนวนก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำ

    ๒. จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น

    ๓. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น

              ๔. จำนวนเส้นทางที่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น

    ๕. ประชาชนมีน้ำสะอาดและมีคุณภาพใช้ในการอุปโภคและบริโภค

 

แนวทางการพัฒนา

 ๑. ก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บำรุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  เขื่อน  ระบบระบายน้ำระบบชลประทานขนาดเล็ก

           ๒. พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส่ง

๓. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

๔. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และระบบประปา

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

๑. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่

เป้าประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

    ๒. ส่งเสริมการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

    ๓. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   ๔. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   ๕. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

       ๑. จำนวนประชาชนเข้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีขึ้น

๒. ประชาชนสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ

๓. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

๔. การปฏิบัติงานของ อปพร.ถูกต้องและรวดเร็ว

แนวทางการพัฒนา

    ๑.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          ๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ๓.ปรับปรุงภูมิทัศฯในชุมชนและเมือง

   ๔.จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

   ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัต

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

พันธกิจ

 ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดสันติสุข

เป้าประสงค์

          ๑.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น   เพื่อให้เกิดสันติสุข

  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

  ๓. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. จำนวนประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

 

แนวทางการพัฒนา

๑.       เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสันติสุข