Get Adobe Flash player

๑. จำนวนบุคลากร

๑.๑  สำนักงานปลัด

         ๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)           จำนวน ๑  คน

         ๒.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  จำนวน ๑  คน

         ๓.  หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)                              จำนวน ๑  คน

         ๔.  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                                      จำนวน ๑  คน

         ๕.  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                                     จำนวน ๑  คน

         ๖.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                                         จำนวน ๑  คน

         ๗.  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                                                         จำนวน ๑  คน

         ๘.  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                      จำนวน ๑  คน

         ๙.  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน                         จำนวน ๑  คน    

        ๑๐. คนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างทั่วไป)                                                  จำนวน ๑  คน

        ๑๑. พนักงานขับรถยนต์    (พนักงานจ้างทั่วไป)                                        จำนวน ๑  คน

๑.๒  กองคลัง

          ๑.  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)                       จำนวน ๑  คน

          ๒.  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                                              จำนวน ๑  คน

          ๓.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน                                             จำนวน ๑  คน

          ๔.  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                                                        จำนวน ๑  คน

๑.๓  กองช่าง

          ๑.  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)                           จำนวน ๑  คน

          ๒.  นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)                                                 -

          ๓.  ผู้ช่วยช่างโยธา  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)                                      จำนวน ๑  คน

๑.๔  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          ๑.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)          จำนวน ๑  คน

          ๒.  นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)                                             -

          ๓.  ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                         จำนวน ๑  คน

          ๔.  ผู้ดูแลเด็ก                                                                            จำนวน ๑  คน

 

๒.  ระดับการศึกษาของบุคลากร

สำนัก/ส่วน ตำแหน่ง ระดับการศึกษาสูงสุด
สำนักงานปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

หัวหน้าสำนักปลัด

นักจัดการงานทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักพัฒนาชุมชน

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คนงานทั่วไป

พนักงานขับรถยนต์

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ประถมศึกษาปีที่ ๔

กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

ผู้ช่วยช่างโยธา

ปริญญาตรี

     -

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นักวิชาการศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

ปริญญาโท

     -

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี