Get Adobe Flash player

          วิสัยทัศน์การพัฒนา

          “การคมนาคมสะดวก   คนมีการศึกษาและมีคุณธรรมชุมชนเข้มแข็งคู่เคียงหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

.ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต 

. ส่งเสริมการพัฒนาคน และสังคม ให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีวิตโดยทั่วถึง

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน

๗. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๘. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

๑๐.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๑. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

. ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุง เส้นทางการคมนาคม ทางระบายน้ำ  ไฟฟ้า  น้ำประปา  ระบบโทรคมนาคม

. พัฒนาศักยภาพของคน และสังคม ให้มีความเข้มแข็ง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

.ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์

. การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

๖. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร

๗. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน

๘. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจการด้านศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๙. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ

๑๐. สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน