Get Adobe Flash player

คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย

หน่วยงานที่ให้บริการ:องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

กระทรวง         : กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชำระภาษีป้าย

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง

5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510

6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:-
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ
: 0

9. ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

          จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

          จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

          จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การรับชำระภาษีป้าย อบต.ทุ่งพลา สำเนาคู่มือประชาชน 28/08/2015 21:34

11. ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์/โทรสาร : 073-358306/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชำระภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชำระภาษี (เจ้าของป้ายชำระภาษีทันที หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชำระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับ

แจ้งการประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น

ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้

ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะ

ดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอ

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10

แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

ของเอกสารหลักฐาน

(หมายเหตุระยะเวลา : 1วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี)

1 วัน

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

2)

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี

(หมายเหตุ : ระยะเวลา : ภายใน30 วัน นับจากวันที่ยื่นแสดงรายการภาษีป้าย (..1) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.. 2539)

30 วัน

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

3)

การพิจารณา

เจ้าของป้ายชำระภาษี

(หมายเหตุ : ระยะเวลา : ภายใน15วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน(กรณีชำระเกิน15 วัน จะต้องชำระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด)

15 วัน

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :46 วัน

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมสำเนา

ฉบับจริง1ชุด

สำเนา1ชุด

-

2)

ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

ฉบับจริง1ชุด

สำเนา1ชุด

-

3)

แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้าย รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย

วัน เดือน ปี ที่ติดตั้งหรือแสดง

ฉบับจริง1ชุด

สำเนา0ชุด

-

4)

หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น สำเนาใบทะเบียนการค้า

สำเนาทะเบียนพาณิชย์ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉบับจริง0ชุด

สำเนา1ชุด

-

5)

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสำเนา

ฉบับจริง1ชุด

สำเนา1ชุด

-

6)

สำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)       

ฉบับจริง0ชุด

สำเนา1ชุด

-

7)

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

-

15. ค่าธรรมเนียม

      - ไม่มีค่าธรรมเนียม

16. ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา   อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์/โทรสาร 073-358306

http// www.tungpla.go.th

17. แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1)

2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)