Get Adobe Flash player

คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

หน่วยงานที่ให้บริการ :องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

กระทรวง         : มหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง

5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:พระราชบัญญัติภาษีบำรงุท้องที่ พ..2508

6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:-
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ
: 0

9. ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

          จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

          จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

          จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ อบต.ทุ่งพลา ศุภโชค สำเนาคู่มือประชาชน

26/08/2015 06:15

11. ช่องทางการให้บริการ

     สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์/โทรสาร : 073-358306/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชำระ

ภาษีบำรุงท้องที่ โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอน ดังนี้
1. การติดต่อขอชำระภาษีบำรุงท้องที่
 1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน
(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะทำการตรวจอสบและคำนวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
 (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
 1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
 (1) เจ้าของที่ดินยื่นคำร้องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
 (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจำนวนเท่าใด
 1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอื่นทำให้อัตราภาษีบำรุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
 (1) เจ้าของที่ดินยื่นคำร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
 (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจำนวนเท่าใด
 (4) การขอชำระภาษีบำรุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินนำใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี

2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
3. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังนับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
6. จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภบท.5)หรือ ภบท.8) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

2

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินดำเนินการชำระภาษี

30 วัน

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :31 วัน

 

14. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา 1ฉบับ

-

2

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 1ฉบับ

สำเนา 1ฉบับ

หมายเหตุ(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

-

3

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , น.ส.3

ฉบับจริง 1ชุด

สำเนา 1ชุด

หมายเหตุ(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

-

4)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 1ชุด

สำเนา 1ชุด

หมายเหตุ(กรณีเป็นนิติบุคคล)

-

5)

หนังสือมอบอำนาจ

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา 0ฉบับ

หมายเหตุ(กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

-

6)

ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ของปีก่อน

ฉบับจริง 1ฉบับ

สำเนา 1ฉบับ

หมายเหตุ-

-

15. ค่าธรรมเนียม

      - ไม่มีค่าธรรมเนียม

16. ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

หน่วยงานภาษีบำรุงท้องที่ กรมการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์/โทรสาร : 073-358306

http://www.tungpla.go.th))

17. แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก