Get Adobe Flash player

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

กระทรวง                : กระทรวงพาณิชย์

1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน

5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กำหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549
2)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง  กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555 
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552

4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553

5)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

6)คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

7)คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

9)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

10)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11)พ.ร.ฎ.กำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546

12)พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ไม่มี
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ
: 0

9. ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

          จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

          จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

          จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์

.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา อบต.ทุ่งพลา สำเนาคู่มือประชาชน 25/08/2015 20:50

11. ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์/โทรสาร: 073-358306 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน

ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่น

คำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ 

(มาตรา 13)
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญเป็น

ต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ

แทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคำขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คำสั่งศาล

เป็นต้น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำ

ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

5. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลด

จาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสำเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม

5 นาที

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร

15 นาที

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ

10 นาที

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :60 นาที

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2)

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาทที่ยื่นคำขอแทน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

กรมการปกครอง

3)

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง)

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4)

สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) โดยให้ทายาทที่ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

กรมการปกครอง

5)

สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

กรมการปกครอง

6)

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

-

7)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

กรมการปกครอง

15. ค่าธรรมเนียม

1)ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)

ค่าธรรมเนียม20บาท

2)ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ)

ค่าธรรมเนียม30 บาท

16. ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์/โทรสาร : 073-358306

http://www.tungpla.go.th

17. แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

      - คู่มือการกรอกเอกสาร