Get Adobe Flash player

คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์

1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน

5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
2)พ.ร.ฎ.กำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546

3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552

7)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) .. 2552และ (ฉบับที่ 10)..2553

8)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์

.. 2555 

9)คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

10)พ... ทะเบียนพาณิชย์ พ..2499
11)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่องกำหนดแบบพิมพ์พ..2549

6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ไม่มี
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย/ข้อกำหนด ฯลฯ
: 0

9. ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

          จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

          จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

          จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา อบต.ทุ่งพลาสำเนาคู่มือประชาชน 26/08/2015 06:25

11. ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์/โทรสาร : 073-358306/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคำขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์

โหลดจาก  www.dbd.go.th

หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและ

จะมอบสำเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม

5 นาที

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร

15 นาที

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ

10 นาที

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :60 นาที

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2)

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

กรมการปกครอง

3)

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

กรมการปกครอง

4)

 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )

-

5)

สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )

-

6)

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

-

7)

หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

-

8)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

กรมการปกครอง

9)

สำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)

-

10)

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนก็ได้

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)

-

15. ค่าธรรมเนียม

     1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คำขอละ)

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

     2) ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ)

ค่าธรรมเนียม 30 บาท

16. ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์/โทรสาร : 073-358306

http://www.tungpla.go.th

17. แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

        -คู่มือการกรอกเอกสาร