Get Adobe Flash player

image006

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ตามขั้นตอนการจัดทำแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามหมวด ๓ ข้อ ๑๗ และได้รับความเห็นขอบจากสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งพลา ในการประขุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้วนั้น

           อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และ นำไปปฏิบีตรวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประขาขนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบ ห้าวัน นับแต่วันประกาศใช้และปีดประกาศโดยเปีดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

            องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแบบท้ายประกาศนี้

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

                                               

                                                (ลงขื่อ)

                                                                           image003

 

                                                           

                                                                   (นายมะรุซลี     ดอเสาะ)

                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

 

 

ดาวโหลดเอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) pdf