ประวัติ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

๒.๑  ภาพทั่วไป
          ๒.๑.๑  ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งพลา   ตำบลทุ่งพลา   อำเภอโคกโพธิ์

จังหวัดปัตตานี   ห่างจากอำเภอโคกโพธิ์เป็นระยะทาง ๑๘กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดปัตตานี ระยะทาง ๓๓กิโลเมตร

๒.๑.๒  อาณาเขต

    

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  ๒๔.๗๕  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๕,๔๖๙  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

                 ทิศเหนือ           ติดต่อตำบลนาประดู่     อำเภอโคกโพธิ์    จังหวัดปัตตานี

ทิศใต้               ติดต่อตำบลปากล่อ       อำเภอโคกโพธิ์    จังหวัดปัตตานี

ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลแม่ลาน       อำเภอแม่ลาน     จังหวัดปัตตานี

ทิศตะวันตก       ติดต่อตำบลทรายขาว    อำเภอโคกโพธิ์     จังหวัดปัตตานี

          ๒.๑.๓  เขตปกครอง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วย  หมู่บ้าน  จำนวน  ๕  หมู่บ้าน  ดังนี้

         หมู่ที่  ๑บ้านทุ่งพลา                 มี        ๑๕๗    ครัวเรือน

หมู่ที่  ๒บ้านป่าไร่                   มี        ๒๓๒    ครัวเรือน

หมู่ที่  ๓บ้านเกาะตา                มี        ๓๕๐    ครัวเรือน

หมู่ที่  ๔บ้านห้วยเงาะ               มี        ๑๕๘    ครัวเรือน

หมู่ที่  ๕บ้านเกาะวิหาร             มี        ๓๓๕    ครัวเรือน

          ๒.๑.๔  ประชากรและศาสนา

                   ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  มีจำนวนประชากร  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗  รวมทั้งสิ้น  ๓,๗๗๒  คน  แยกเป็นชาย  ๑,๘๓๗  คน  หญิง  ๑,๙๓๕  คน   จำนวน  ๑,๒๓๒  หลังคาเรือน  อัตราความหนาแน่น  ๑๕๒  คนต่อตารางกิโลเมตร  ประชากรนับถือศาสนาพุทธ  ๕๗%  นับถือศาสนาอิสลาม  ๔๓%

         

จำนวนประชากรจำแนกตามหมู่

ข้อมูล  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗

หมู่ที่ จำนวนประชากร (คน) จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
๑  บ้านทุ่งพลา ๒๙๗ ๓๑๒ ๖๐๙ ๑๕๗
๒  บ้านป่าไร่ ๒๙๖ ๒๘๒ ๕๗๘ ๒๓๒
๓  บ้านเกาะตา ๕๙๔ ๖๑๙ ,๒๑๓ ๓๕๐
๔  บ้านห้วยเงาะ ๒๐๔ ๒๓๘ ๔๔๒ ๑๕๘
๕  บ้านเกาะวิหาร ๔๔๖ ๔๘๔ ๙๓๐ ๓๓๕
รวมทั้งสิ้น ,๘๓๗ ,๙๓๕ ,๗๗๒ ,๒๓๒

ที่มา  : ทีว่าการปกครองอำเภอโคกโพธิ์

^