สอบถามการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้างครับ
11 พ.ย. 2561 1 466

หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
1.สาเนาบัตรประชาชนผู้สูงอายุ จานวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
2.สาเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ จานวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
3.สาเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุ ธนาคารธกส. สาขานาประดู่ เท่านั้น จานวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
**หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณียื่นคาร้องแทน
1.ผู้สูงอายุต้องมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษร
2.สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุและผู้รับมอบอานาจ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
3.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สูงอายุและผู้รับมอบ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
4.สาเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุ ธนาคารธกส. สาขานาประดู่ จานวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
คุณสมบัติของผู้สูงอายุ
1.สัญชาติไทย
2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตำบลทุ่งพลา
3.ไม่เป็นผู้รับบำนาญ บำเหน็จ รายเดือน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความคิดเห็น #1 12 พ.ย. 2561 113.53.xx.xx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^