หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง

ขอบคุณค่ะ
16 มิ.ย. 2562 1 586

หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ ประกอบด้วย
1.สาเนาบัตรประชาชนผู้พิการ จานวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
2.สาเนาบัตรประจาตัวผู้พิการ จานวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง (บัตรประจาตัวผู้พิการให้ออกโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี)
3.สาเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
4.สาเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้พิการ ธนาคาร ธกส. สาขานาประดู่ จานวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
**หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณียื่นคำร้องแทน
1.ผู้พิการต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร
2.สาเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
3.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้พิการและผู้รับมอบอานาจ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
4.สาเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้พิการ ธนาคาร ธกส. สาขานาประดู่ จานวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
ความคิดเห็น #1 19 มิ.ย. 2562 113.53.xxx.xx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^