ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
เรื่อง  การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
………………………………………………………..
                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ และ ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๖ ข้อ ๓๙
                    จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอโคกโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔

 
(นางสาวรัตติยา   จุทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^