การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
เรื่อง  การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
………………………………………………………..
             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ และ ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล      พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๖ ข้อ ๓๙

            จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอโคกโพธิ์  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นต้นไป

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓(นายศุภโชค  คำนุ้ย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
 
ข้อบัญญัติ2564.pdf pdf (16)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^