ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
เรื่อง  การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
………………………………………………………..
             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ และ ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล      พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๖ ข้อ ๓๙
 
            จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอโคกโพธิ์  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เป็นต้นไป
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
 

(นายศุภโชค  คำนุ้ย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^