รายงาน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

22 ม.ค. 2564 0 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ..................................................... ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการ

มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 2564
มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 2564

04 ม.ค. 2564 0 32

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาเรื่อง มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 2563
มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 2563

03 ม.ค. 2563 0 33

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

1
^